• multidisciplinarni pristup
    Blog

    Multidisciplinarni pristup u radu s djecom

    Suvremeni pristup u radu s djecom s teškoćama u razvoju ogleda se upravo u potrebi za individualizacijom programa kao i upotrebom multidisciplinarnog pristupa. Multidisciplinarni pristup podrazumijeva uključivanje više različitih stručnjaka u rad. Konkretno,…